دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23553 روزانه دانشگاه اردکان یزد سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23554 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23555 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23556 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23557 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23558 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23559 روزانه دانشگاه گنبد گلستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23560 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23561 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23562 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23564 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23565 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23566 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23567 روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23568 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23569 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23570 روزانه دانشگاه اردکان یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23571 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23572 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23573 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23574 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23575 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23576 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23577 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23578 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23580 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23581 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23582 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23583 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23584 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23585 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23586 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23587 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23588 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23589 روزانه دانشگاه یزد یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23590 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23591 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23592 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23593 روزانه دانشگاه ملایر همدان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23634 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23635 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23636 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23637 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23638 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23639 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23640 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23641 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23642 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23643 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23644 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23645 روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23646 روزانه دانشگاه اردکان یزد اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23647 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23648 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23649 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23650 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23651 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23652 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23653 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23654 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23655 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23656 روزانه دانشگاه ملایر همدان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23657 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23658 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23659 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23660 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23661 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23662 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23663 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23664 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23665 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23666 روزانه دانشگاه یزد یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول