دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23594 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23595 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23597 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23598 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23599 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23600 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23601 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23602 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23603 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23604 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23605 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23606 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23607 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23608 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23609 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23610 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23611 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23612 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23615 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23616 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23618 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23619 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23620 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23621 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23622 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23623 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23625 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23667 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23668 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23669 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23670 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23671 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23673 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23674 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23675 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23676 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23677 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23678 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23680 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23681 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23682 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23683 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23684 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23685 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23686 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23688 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23691 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23692 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول