دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23580 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23639 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23661 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23670 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول