دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علوم و مهندسی  آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23553 روزانه دانشگاه اردکان یزد سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23554 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23555 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23556 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23557 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23558 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23559 روزانه دانشگاه گنبد گلستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23560 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23561 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23562 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23563 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23564 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23565 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23566 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23567 روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23568 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23569 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23570 روزانه دانشگاه اردکان یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23571 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23572 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23573 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23574 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23575 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23576 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23577 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23578 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23580 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23581 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23582 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23583 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23584 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23585 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23586 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23587 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23588 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23589 روزانه دانشگاه یزد یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23590 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23591 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23592 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23593 روزانه دانشگاه ملایر همدان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23594 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23595 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23596 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23597 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23598 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23599 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23600 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23601 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23602 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23603 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23604 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23605 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23606 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23607 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23608 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23609 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23610 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23611 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23612 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23615 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23616 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23618 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23619 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23620 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23621 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23622 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23623 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23624 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23625 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23626 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیلاب و رودخانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23627 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23628 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23629 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23630 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23631 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23632 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبخیزداری شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مدیریت حوزه های آبخیز آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول