دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - علوم و مهندسی مرتع

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23634 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23635 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23636 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23637 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23638 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23639 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23640 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23641 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23642 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23643 روزانه دانشگاه گنبد گلستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23644 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23645 روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23646 روزانه دانشگاه اردکان یزد اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23647 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23648 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23649 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23650 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23651 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23652 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23653 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23654 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23655 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23656 روزانه دانشگاه ملایر همدان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23657 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23658 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23659 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23660 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23661 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23662 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23663 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23664 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23665 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23666 روزانه دانشگاه یزد یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23667 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23668 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23669 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23670 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23671 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23673 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23674 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23675 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23676 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23677 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23678 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23679 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23680 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23681 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23682 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23683 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23684 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23685 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23686 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23688 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23691 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23692 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23693 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23694 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23695 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23696 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23697 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه