دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته علوم و مهندسی آب

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23698 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23699 روزانه دانشگاه اردکان یزد آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23700 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23701 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23702 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23703 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23706 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23707 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23708 روزانه دانشگاه جهرم فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23709 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23710 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23711 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23712 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23713 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23714 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23715 روزانه دانشگاه شیراز فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23716 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23717 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23718 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23719 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23720 روزانه دانشگاه فسا فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23722 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23723 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23724 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23725 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23727 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23728 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23729 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23730 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23731 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23732 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23733 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23734 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23735 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23736 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23737 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23738 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23739 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23740 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23741 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23742 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23743 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23744 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23745 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23746 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23747 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23748 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23749 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23750 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23751 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23752 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23753 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23755 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23756 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23757 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23758 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23759 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23760 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23761 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23762 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23763 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23764 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23765 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23766 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23767 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23768 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23769 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23770 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23771 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23772 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23773 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23774 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23775 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23776 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23777 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23778 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23779 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23780 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23781 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23782 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23783 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23784 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23785 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23786 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23787 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23788 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23789 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23790 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23793 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23794 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23795 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23796 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23797 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23798 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23799 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23800 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23801 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23802 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23804 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23805 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23806 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23807 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23808 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23809 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23810 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23811 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23812 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23813 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23814 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23815 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23816 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23817 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23818 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23819 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23820 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23821 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23822 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23823 روزانه دانشگاه ملایر همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23824 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدروانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23826 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23827 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23828 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23829 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23830 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23831 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23832 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23833 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23834 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23835 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23836 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23837 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23838 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23839 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23840 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23841 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدروانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23842 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23843 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23844 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23846 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23847 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23848 روزانه دانشگاه سمنان سمنان هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23849 روزانه دانشگاه شیراز فارس هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23850 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23851 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23852 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23853 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23854 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23855 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23856 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23857 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23858 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه