دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته علوم و مهندسی آب

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23727 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23728 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23729 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23730 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23731 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23732 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23733 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23734 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23735 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23736 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23737 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23738 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23739 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23740 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23741 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23742 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23743 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23744 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23745 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23746 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23780 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23781 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23782 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23783 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23784 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23785 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23786 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23787 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23788 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23789 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23790 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23793 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23794 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23795 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23796 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23797 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23826 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23827 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23828 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23829 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23830 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23831 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23832 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23833 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23834 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23835 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23836 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23837 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23838 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23839 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23840 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23841 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدروانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23852 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23853 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23854 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23855 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23856 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی هواشناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول