دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بیرجند و در رشته علوم و مهندسی آب

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23702 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23730 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23758 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23783 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23806 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23828 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول