دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - آبیاری و زهکشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23698 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23699 روزانه دانشگاه اردکان یزد آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23700 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23701 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23702 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23703 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23704 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23705 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23706 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23707 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23708 روزانه دانشگاه جهرم فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23709 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23710 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23711 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23712 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23713 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23714 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23715 روزانه دانشگاه شیراز فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23716 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23717 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23718 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23719 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23720 روزانه دانشگاه فسا فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23721 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23722 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23723 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23724 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23725 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23726 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23727 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23728 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23729 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23730 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23731 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23732 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23733 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23734 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23735 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23736 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23737 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23738 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23739 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23740 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23741 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23742 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23743 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23744 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23745 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23746 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23747 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23748 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23749 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23750 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23751 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23752 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23753 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران آبیاری و زهکشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول