دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - سازههای آبی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23755 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23756 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23757 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23758 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23759 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23760 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23761 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23762 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23763 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23764 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23765 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23766 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23767 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23768 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23769 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23770 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23771 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23772 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23773 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23774 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23775 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23776 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23777 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23778 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23779 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23780 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23781 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23782 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23783 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23784 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23785 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23786 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23787 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23788 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23789 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23790 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23791 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23792 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23793 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23794 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23795 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23796 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23797 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23798 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23799 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23800 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23801 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23802 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه های آبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول