دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - منابع آب

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1302 - علوم و مهندسی آب (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23804 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23805 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23806 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23807 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23808 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23809 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23810 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23811 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23812 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23813 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23814 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23815 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23816 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23817 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23818 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23819 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23820 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23821 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23822 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23823 روزانه دانشگاه ملایر همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23824 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدروانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23826 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23827 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23828 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23829 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23830 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23831 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23832 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23833 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23834 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23835 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23836 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23837 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23838 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23839 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23840 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23841 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان هیدروانفورماتیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23842 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23843 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23844 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول