دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24216 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24243 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24268 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24297 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24321 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24345 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24365 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24384 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24405 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24425 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول