دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خوزستان و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24220 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24226 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24247 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24251 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24272 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24277 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24302 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24329 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول