دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان شرقی و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24211 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24231 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24238 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24256 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24264 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24283 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24293 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24303 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24311 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24316 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24333 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24341 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24356 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24361 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24374 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24395 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24401 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24409 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24416 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24420 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24434 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24437 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24440 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24441 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24442 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24445 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24446 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز