دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24206 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24207 روزانه دانشگاه اردکان یزد درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24208 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24209 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24210 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24211 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24212 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24213 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24214 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24215 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24216 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24217 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24218 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24219 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24220 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24221 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24222 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24223 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24224 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24225 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24226 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24227 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24228 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24229 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24230 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24231 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24232 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24233 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24234 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24235 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24236 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24237 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24238 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24239 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24240 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24241 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24242 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24243 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24245 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24246 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24247 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24248 روزانه دانشگاه شیراز فارس سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24249 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24250 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24251 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24253 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24254 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24255 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24256 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24257 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24258 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24259 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24260 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24261 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24262 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24263 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24264 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24265 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24266 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24267 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24268 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24269 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24270 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24271 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24272 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24273 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24274 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24275 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24276 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24277 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24278 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24279 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24280 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24281 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24282 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24283 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24284 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24285 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24286 روزانه دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24287 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24288 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24289 روزانه دانشگاه ارومیه (مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
24290 روزانه دانشگاه ایلام ایلام گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24291 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24292 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24293 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24294 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24295 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24296 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24297 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24298 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24299 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24300 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (مرکز آموزش عالی بردسیر) کرمان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24301 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24302 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24303 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24304 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24305 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24306 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24307 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24308 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24309 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24310 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24311 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24312 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24313 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24314 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24315 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24316 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24317 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24318 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24319 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24320 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24321 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24322 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24323 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24324 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24325 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24326 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24327 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24328 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24329 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24330 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24331 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24332 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24333 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24334 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24335 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24336 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24337 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24338 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24339 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24340 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24341 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24342 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24343 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24344 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24345 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24346 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24347 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24351 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24352 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24353 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24354 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24355 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24356 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24357 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24358 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24359 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24360 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24361 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24362 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24363 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24364 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24365 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24366 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24367 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24368 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24369 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24370 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24371 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24372 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24373 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24374 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24375 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24376 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24377 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24378 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24380 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24381 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24382 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24383 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24384 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24386 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24388 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24389 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24391 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24392 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24393 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24394 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24395 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24396 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24397 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24398 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24399 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24400 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24401 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24402 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24403 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24404 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24405 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24406 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24407 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (مرکز آموزش عالی بردسیر) کرمان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24408 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24409 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24410 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24411 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24413 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24414 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24415 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24416 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24417 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24419 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24420 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24421 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24422 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24423 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24424 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24425 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24426 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24429 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24430 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24431 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24432 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24433 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24434 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24435 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24436 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24437 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24438 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24439 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24440 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24441 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24442 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24443 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24444 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24445 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24446 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24447 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24449 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24450 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24454 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24455 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول