دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1306 - ترویج و آموزش کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24456 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24457 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24458 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
24459 روزانه دانشگاه زنجان زنجان گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24460 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24461 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24462 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24463 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد گرایش ترویج آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24464 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24465 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
24466 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24467 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24468 روزانه دانشگاه شیراز فارس زیست بوم انسانی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24469 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24470 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24471 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24472 روزانه دانشگاه شیراز فارس نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24473 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24474 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24475 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد نوآوری و کارآفرینی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول