دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کردستان و در رشته علوم و مهندسی جنگل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1307 - علوم و مهندسی جنگل (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24501 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24511 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24519 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24527 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24536 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24544 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول