دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - علوم و مهندسی جنگل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1307 - علوم و مهندسی جنگل (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24493 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24494 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24495 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24496 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24497 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
24498 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24499 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24500 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24501 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24502 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24503 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24504 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24505 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24506 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24507 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24508 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24509 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24510 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24511 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24512 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24513 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24514 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24515 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24516 روزانه دانشگاه یزد یزد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24517 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24518 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24519 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24520 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24521 روزانه دانشگاه ملایر همدان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24522 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24523 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24524 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24525 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24526 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24527 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24528 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24529 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24531 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24532 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
24533 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24534 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24535 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24536 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24537 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24538 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24539 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24540 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24541 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24542 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24543 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24544 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24545 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24546 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24547 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران عمران و بهرهبرداری جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24548 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان علوم زیستی جنگل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول