دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کرمان و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24752 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24772 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24796 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24802 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24824 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24829 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24858 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24874 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24891 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24895 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24911 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24914 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول