دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مرکزی و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24740 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24763 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24786 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24815 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24849 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24866 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24883 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول