دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان همدان و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24742 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24766 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24789 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24813 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24818 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24840 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24851 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24869 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24885 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24906 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24922 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول