دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24740 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24741 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24742 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24743 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24744 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24745 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24746 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24747 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24748 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24749 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24751 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24752 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24753 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24754 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24755 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24756 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24757 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24758 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24759 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24760 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24761 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24762 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24763 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24764 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24765 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه دوم  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24766 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24767 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24768 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24769 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24770 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24771 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24772 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24773 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24774 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24775 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24776 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24777 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24778 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24779 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24780 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24781 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24782 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24783 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24784 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24785 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24786 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24787 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24788 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24789 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24790 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24791 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24793 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24794 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24795 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24796 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24797 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24798 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24799 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24800 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24801 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24802 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24803 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24804 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24805 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24806 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24807 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24808 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24809 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24810 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24811 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24812 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24813 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24814 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24815 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24816 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24817 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24818 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24819 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24820 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24821 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24822 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24823 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24824 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24825 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24826 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24827 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24828 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24829 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24830 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24831 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24832 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24833 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24834 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24835 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24836 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24837 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24838 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24839 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24840 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24841 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24842 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24843 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24844 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24845 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24846 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24847 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24848 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول