دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24849 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24850 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24851 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24852 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24853 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24854 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24855 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24856 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24857 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24858 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24859 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24860 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24862 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24863 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24864 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24865 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24866 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24867 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24868 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه دوم  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24869 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24870 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24871 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24872 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24873 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24874 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24875 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24876 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24877 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24878 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24879 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24880 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24881 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24882 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24883 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24884 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24885 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24886 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24887 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24888 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24889 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24890 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24891 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24892 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24893 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24894 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24895 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24896 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24897 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24898 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24899 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24900 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24901 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24903 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24904 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24905 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24906 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24907 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24908 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24909 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24910 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24911 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24912 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24914 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24915 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24916 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24917 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24918 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24919 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24920 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24921 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24922 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24923 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24924 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24925 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24926 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24927 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24928 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24929 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24930 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول