دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه زنجان و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24775 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24799 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24827 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24847 روزانه دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24857 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24876 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24893 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24929 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان پرورش زنبور عسل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول