دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته علوم و مهندسی شیلات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24949 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24950 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24951 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24952 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24953 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24954 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24955 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24956 روزانه دانشگاه شیراز فارس تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24957 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24958 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24959 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24960 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24961 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24962 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24963 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24964 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24965 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24984 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
24985 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24986 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24987 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24988 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24989 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24990 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24991 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24992 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24993 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25007 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25008 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25009 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25010 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25011 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25012 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25013 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25014 روزانه دانشگاه گنبد گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25015 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25016 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25025 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25026 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25027 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول