دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گلستان و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25078 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25084 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25091 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25106 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25117 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25121 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25128 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25139 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25152 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25156 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول