دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان غربی و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25071 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25080 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25086 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25110 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25118 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25123 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25130 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25147 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25150 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول