دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25083 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25099 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25102 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25133 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25145 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه