دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25071 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25073 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25074 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25075 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25076 روزانه دانشگاه زنجان زنجان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25077 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25078 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25079 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25080 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25081 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25082 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25083 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25084 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25085 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25086 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25087 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25088 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25089 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25090 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25091 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25092 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25093 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25095 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25096 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25097 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25098 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25099 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25101 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25102 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25103 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25104 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25105 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25106 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25107 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25108 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25109 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول