دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25361 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25362 روزانه دانشگاه ایلام ایلام طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25363 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25364 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25365 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25366 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25367 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25368 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25369 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25370 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25371 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25372 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25373 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25374 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25375 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25376 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25377 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25378 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25379 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25380 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25396 روزانه دانشگاه ایلام ایلام انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25397 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25398 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25399 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25400 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25401 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25402 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25403 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25404 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25405 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25406 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25407 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25408 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25409 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25410 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25411 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25412 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25414 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25415 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25416 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25417 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25418 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25419 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25420 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25421 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25422 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25423 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25424 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25425 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25426 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25427 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25429 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25430 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25431 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول