دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25381 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25382 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25383 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25384 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25385 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25386 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25388 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25389 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25391 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25392 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25393 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25432 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25433 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25434 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25435 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25436 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25437 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25438 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25439 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25440 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25441 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25442 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25443 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25444 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25446 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25447 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25449 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25450 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25451 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول