دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - طراحی و ساخت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25361 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25362 روزانه دانشگاه ایلام ایلام طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25363 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25364 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25365 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25366 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25367 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25368 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25369 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25370 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25371 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25372 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25373 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25374 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25375 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25376 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25377 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25378 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25379 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25380 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25381 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25382 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25383 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25384 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25385 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25386 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25388 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25389 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25391 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25392 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25393 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25394 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25395 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه