دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مدیریت و کنترل بیابان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1321 - مدیریت و کنترل بیابان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25454 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25455 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25456 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25457 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25458 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25459 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25460 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25461 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25462 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25463 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25464 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25465 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25466 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25467 روزانه مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25468 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25469 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25470 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25471 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25472 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25474 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25475 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25476 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25477 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25478 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25479 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25480 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25481 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25482 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس