دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1322 - مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25483 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25484 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25485 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25486 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25487 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25488 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25489 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25490 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25491 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25492 روزانه دانشگاه ایلام ایلام انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25493 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25494 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25495 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25496 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25497 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25498 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25499 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25500 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25501 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25502 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25503 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25504 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25505 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازیافت و مدیریت پسماند آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25507 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی انرژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25506 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت و تحلیل سازمان ها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز