دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1324 - بیوتکنولوژی کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25518 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25522 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25525 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25547 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25550 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25552 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25566 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه