دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25618 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25619 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25620 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25621 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25622 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25623 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25624 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25625 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25626 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25627 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25628 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25629 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25630 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25631 روزانه دانشگاه هنر تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25632 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25633 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25634 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25635 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25636 روزانه دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25637 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25638 روزانه دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25639 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25640 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25641 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25642 روزانه دانشگاه هنر تهران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26448 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
26487 روزانه دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25643 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25644 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25645 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25646 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25647 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25648 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25649 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25650 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25651 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25652 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25653 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25654 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25655 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25656 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25657 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26488 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25685 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
25686 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
25658 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25659 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25660 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25661 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25662 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25663 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25664 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25665 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25666 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25667 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25668 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان برنامه ریزی منطقه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25669 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25670 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25678 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس برنامه ریزی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول