دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته طراحی شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25690 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25691 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25692 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25693 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25694 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25697 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25700 روزانه دانشگاه هنر تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25706 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25707 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25708 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25709 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25721 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25735 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران طراحی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
25714 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25716 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25718 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول