دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - طراحی شهری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1351 - طراحی شهری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25687 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25688 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25689 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25690 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25691 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25692 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25693 روزانه دانشگاه تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25694 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25695 روزانه دانشگاه شیراز فارس طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25696 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25697 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25698 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25699 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25700 روزانه دانشگاه هنر تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25701 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25702 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25703 روزانه دانشگاه یزد یزد طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25704 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25705 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25706 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25707 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25708 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25709 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25710 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25711 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25712 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25721 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25735 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران طراحی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
25713 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25714 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25715 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25716 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25717 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25718 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25719 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25720 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25722 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25723 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25724 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25730 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی طراحی شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول