دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25741 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25742 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25743 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25744 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25749 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
25760 روزانه دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25765 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25766 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فضاهای درمانی و بهداشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25767 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25768 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25769 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25774 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25775 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25779 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25790 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25791 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فضاهای درمانی و بهداشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25792 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25793 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25794 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25795 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25797 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25802 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25803 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25804 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25813 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25818 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25890 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25898 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25900 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25901 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25902 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25903 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25906 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25908 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25909 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25910 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25911 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25912 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25913 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25914 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25921 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25931 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25934 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25935 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25936 روزانه دانشگاه هنر تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25939 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25940 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25945 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25946 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25947 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25948 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25949 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25950 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25953 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25954 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25955 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25964 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول