دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25752 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25780 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25810 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25874 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25879 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25919 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25952 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول