دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قم و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25923 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 11 نفر نیمه اول فقط مرد
25924 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25944 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول