دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25754 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25763 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25782 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25798 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25816 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
25843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25878 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25880 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25932 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25937 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25959 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول