دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25758 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25785 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25814 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25823 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25870 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25871 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25872 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25877 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25883 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25888 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25889 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25918 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25920 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25961 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25963 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول