دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان البرز و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25796 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25800 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25917 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25933 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25942 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25951 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول