دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان قزوین و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25740 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25773 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25812 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25822 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25884 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25899 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25907 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25943 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول