دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان فارس و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25750 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
25830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25905 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25916 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25966 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول