دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25745 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25753 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25776 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25781 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25820 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25828 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25915 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25929 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
25930 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25957 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25958 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25960 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول