دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25737 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25738 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25739 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25740 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25741 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25742 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25743 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25744 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25745 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25746 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25747 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25748 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25749 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
25750 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
25751 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25752 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25753 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25754 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25755 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
25756 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25757 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25758 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25759 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25760 روزانه دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25761 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
25762 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
25763 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25764 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
25765 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25766 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فضاهای درمانی و بهداشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25767 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25768 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25769 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26449 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25899 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25900 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25901 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25902 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25903 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25904 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25905 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25906 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25923 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 11 نفر نیمه اول فقط مرد
25924 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 11 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
25925 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
25926 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25934 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25935 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25936 روزانه دانشگاه هنر تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25937 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25945 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25948 روزانه دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25949 روزانه دانشگاه هنر تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول