دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25770 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25771 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25772 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25773 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25774 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25775 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25776 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25777 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25778 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25779 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25780 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25781 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25782 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25783 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25784 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه دوم
25785 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25786 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25787 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
25788 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
25789 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25790 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران معماری آموزشی و فرهنگی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25791 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فضاهای درمانی و بهداشتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25792 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مسکن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25793 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25794 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 2 - مهندسی معماری منظر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25907 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25908 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25909 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25910 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25911 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی معماری منظر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مهندسی معماری اسلامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25927 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
25928 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری اسلامی آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
کد ضریب 4 - مطالعات معماری ایران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25938 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25939 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات معماری ایران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - بازسازی پس از سانحه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25946 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازسازی پس از سانحه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - معماری داخلی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25950 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران معماری داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول