دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مرمت و احیای ابنیه و  بافت های تاریخی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1353 - مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25967 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25968 روزانه دانشگاه تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25969 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25970 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25971 روزانه دانشگاه هنر تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25972 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25973 روزانه دانشگاه تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25974 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25975 روزانه دانشگاه هنر تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25976 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25977 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25978 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25979 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25980 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25981 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25982 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25983 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25984 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25985 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25986 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران حفاظت و مرمت میراث شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول